Vi er en sportsfiskerklub, der blev stiftet den 9. maj 1989. Det var 5 fiske- og jagtinteresserede venner fra Ågerupområdet, som fik den gode idé, at starte klubben op. Klubben har hjemsted i Ågerup i Roskilde Kommune, og vi har en del medlemmer ud over Roskilde Kommunes grænser.
Klubbens adresse er: Ågerup og Omegns Sportsfiskerklub »Stimen«
V/ Ib Hansen
Kløvervej 13, 4000 Roskilde

Foreningen har klublokaler i Ågerup bibliotek. På 1. sal har vi mulighed for at bruge et stort fællesrum til sammenkomster m.m., og i kælderen har vi to sammenhængende rum, hvor vi han lave forskellige ting såsom, bygge fiskestænger, binde fluer og lave woblere, samt meget andet. Endvidere har vi to værkstedslokaler og et lagerrum. Der er også plads til hyggesnak og se en fiskevideo.

Klubben prøver at være alsidig og breder sig over flere grene af fiskeri, såsom kutterture, kyst- og moleture, å og sø, alt efter behov.

Endvidere udsender klubben et program 2 gange om året!
Kunne du tænke dig at blive medlem af klubben, eller få flere oplysninger, så kontakt formanden, kassereren eller send en mail.

Bestyrelsen 2020
Telefon
Mobil
Mail
Formand : Ib Hansen
4034 6887
ibhansen@pc.dk
Kyst- å- og moleformand: Ole Pedersen
5299 7163
sildeole@comxnet.dk
Kasserer : Hans Nielsen
4024 8401
hn@adr.dk
Redaktionsudvalg : Gunnar G. Nielsen
4678 7288
2175 7488
gunnar.gissel@privat.dk
Salg af grej samt udlån: Bo Strarup
4218 9610
bo.strarup@yahoo.dk
LOVE OG VEDTÆGTER
FOR
ÅGERUP & OMEGNS SPORTSFISKERKLUB
»STIMEN«
pkt. 1.
Klubbens navn er Ågerup og Omegns Sportsfiskerklub »STIMEN«.
Klubbens hjemsted er Ågerup i Roskilde Kommune.

pkt. 2.
At varetage medlemmernes interesse ved udøvelse af alle former for sports- og lystfiskeri, samt virke for almindelig udbredelse af sports- og lystfiskerkultur.

pkt. 3.
Klubben kan stå optaget som medlem af en anerkendt hovedorganisation, hvis vedtægter klubben kan underlægges. Tilslutning til en sådan organisation afgøres af generalforsamlingen.

pkt. 4
Højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens aflæggelse af der reviderede regnskab, samt forelæggelse af budget.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse, samt suppleant.
7. Valg til udvalg.
8. Valg til revisorer, samt suppleant.
9. Uddeling af klubpokaler.
10. Eventuelt.

pkt. 5.
Forslag, som ønskes behandlet af den ordinære samt ekstraordinære generalforsamling, skal i skriftelig form være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasserer, samt en bestyrelse på 2-4 medlemmer, 1. suppleant og 2 revisorer samt suppleant for 1 år ad gangen plus evt. udvalgsformænd M/K.

Formanden vælges på ulige år, kassereren vælges på lige år.

På generalforsamlingen vælges skiftesvis 2-4 medlemmer af bestyrelsen.

pkt. 6.
Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved alm. stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Formand og næstformand har tegningsret for foreningen.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

pkt. 7.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når mindst 1/4 af klubbens medlemmer begærer det overfor formanden med angivelse af dagsorden.

Indvarsling til en generalforsamling samt ekstraordinær generalforsamling, skal ske med 21 dages varsel, ved skriftelig meddelelse til hvert medlem.
Indvarslingen skal angive dagsorden. Alle afgørelser på
en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal.

Beslutninger om vedtægtsændringer og klubbens opløsning kræver dog 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

pkt. 8.
Begæring om medlemskab sker ved henvendelse til bestyrelsen. Alle kan blive medlemmer af klubben.

Juniormedlemmer der fylder 18 år, rykker automatisk op som seniormedlemmer i det år, de fylder 18 år.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for anvendelse af fiskevande og bådture.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling .
Ekskluderede medlemmer har ret til at begære ordet under punktet, hvor eksklusionen behandles.

Gyldigt medlemskort skal medbringes på generalforsamlingen.

pkt. 9.
Evt. indskud samt kontingent fastsættes af generalforsamlingen. For juniorer 50% af seniorer.
Ydelser betales senest den 1. dec. for det kommende år. Manglende betaling medfører sletning af medlemsskab.

Regnskabsåret er kalenderåret .

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel
til en 1. januar.

pkt. 10.
En eventuelt ophævelse af klubben og/eller sammenslutning med andre klubber/foreninger skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Den ene ordinære, jfr. paragraf 7 stk. 3.
I tilfælde af, at klubben opløses, tilfalder klubbens midler en udsætningssammenslutning til anvendelse for ophjælpning af fiskebestanden i Roskilde området.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling d. 9. maj 1989.
Vedtægterne er revideret, og godkendt, på opfordring
af Gundsø kommune d. 12. september 2001.

Vandrepokaler

Flg. *(Almindelige punkter) skal overholdes, ved alle pokaler, hvis ikke andet er angivet:
1). Alle fisk skal være renset ved vejningen. Evt. rogn og lever må vejes med. Fisk til Årspokalen skal vejes urenset.
2). Man må kun fiske med en stang, og skal selv have arbejdet med fiskestangen under hele forløbet. Man må dog godt få hjælp, når fisken skal hales ind/op.
3). Der må max benyttes 1 pirk + 5 ophængere, eller 1 pirk + forfang med max 5 alm. kroge. Dette kalder vi (alm. grej).
4) Fisken skal være fanget i munden eller foran gællerne. Hvis der er mere end en person, der har pirk eller krog i samme fisk, er det den der har fanget fisken i munden eller foran gællerne, der har fanget fisken. Hvis to eller flere har fanget fisken rigtigt, er fangsten ugyldig.
5). Fortæl selv turlederen, når den første præmiefisk er fanget. Alle mindstemål skal naturligvis overholdes.
Klubmesterpokalen:
»Stimen« sponsorerede denne pokal i 1990, der overrækkes ved den årlige Klubfestival, som er fiskeri fra båd.
For at vinde pokalen og de mange præmier, skal man være medlem af klubben, og have betalt fuldt kontingent i det pågældende år, da vi satser på pæne præmier. Hver deltager kan kun vinde en præmie ud over pokalen.
Det er bestyrelsen der år for år bestemmer hvilke metode der skal bruges til fordeling af præmier.
Pokal og præmier uddeles ved hjemkomsten, når vejning og udregning er afsluttet.

Sommerpokalen:
Dette er en nyindstiftet pokal. Pokalen uddeles ved et årligt arrangement, hvor vi slutter med et grill-arrangement. Turen er fiskeri fra båd. For at være med skal man være medlem af ”Stimen”. Pokalen bliver vundet af den person, som fanger flest kg fisk i samlet og renset vægt. Alle fisk tæller med, undtagen sild.
Vejning og overrækkelse af pokal, sker ved hjemkomsten, og inden vi skal spise.

Hornfiskpokalen:
»Stimen« sponsorerede i 1990 denne pokal, som et medlem af klubben kan vinde, hvis vedkommende fanger den største hornfisk fra kysten, det er tilladt at bruge waders og fiske med 2 stænger. Der må kun bruges grej med max. 1 trekrog eller 1 alm. krog.
Hornfisk pokalturen afholdes i maj måned. Hvis der ikke bliver fanget hornfisk denne dag, vindes pokalen af den der fanger den største hornfisk, enten fra kyst eller båd, i tiden fra den 01/01 til den 31/07. Hvis det er fra båd må (alm. grej) også bruges. Husk mindst et klubvidne.
Pokalen bliver overrakt, enten ved afslutningen af denne tur, eller ved den ordinære generalforsamling.

Geddepokalen:
H. Larsens Automobiler sponsorerede i 1995 denne pokal. Pokalen kan vindes, af det medlem, der i pågældende år (undtaget fredningstid) fanger den største gedde. Husk mindst et klubvidne. Fiskeriet kan enten være fra bredden eller fra båd.
Pokalen bliver overrakt ved den årlige ordinære generalforsamling.

Put and Take pokalen:
”Stimen” sponsorerede i 1992 denne pokal. Pokalen kan vindes af det af klubbens medlemmer, som fanger den største ørred, ved en årlig pokaltur til en Put and Take sø, hvor der er udsat ørreder til dette formål.
Der må max bruges en stang, og der fiskes efter søens regler.
Hvis der ikke bliver fanget nogen ørreder denne dag, kan arrangementet gentages, ellers vil pokalen først blive overrakt året efter, - normalt vil pokalen blive overrakt efter fiskeriets afslutning.

Havørredpokalen:
Fotograf Glennie Gregersen sponsorerede i 2000 denne pokal. Pokalen kan vindes, af det medlem, der i pågældende år (undtaget fredningstid) fanger den største havørred. Husk mindst et klubvidne. Fiskeriet skal enten foregå fra kyst , mole eller å.
Der må fiskes med 2 stænger og det er tilladt at bruge waders.
Pokalen bliver overrakt ved den årlige ordinære generalforsamling.

Årspokalen:
H. Larsens Automobiler sponsorerede i 1991 denne pokal. Pokalen kan vindes, af det medlem, der i pågældende år har fanget den største fisk (undtaget fredningstid). Fisken skal vejes urenset og på en godkendt digital/elektronisk- eller en bismarcks vægt. Fisken skal omregnes efter klubbens omregningstabel.
Pokalen bliver overrakt ved den årlige ordinær generalforsamling.

Juniorpokalen:
”Stimen” sponsorerede i år 2001 denne pokal.
Pokalen kan vindes af alle medlemmer der er under 18 år i indeværende år, som har samlet flest point sammen. Man kan vinde 1 point ved at deltage på en tur, fra et specielt junior program, plus 3 point for at fange den største fisk, omregnet efter Omregningstabellen (mindstemål skal overholdes), og 2 og 1 point ved at blive nr. 2 og 3 på pågældende tur. Pokalen vil blive overrakt ved den ordinære generalforsamling.


Hvad er klubture og vidner:
En tur er i klubregi, hvis den er programsat i ”Stimens” turprogram, eller hvis 2 medlemmer, inden turen påbegyndes, har annonceret turen til, enten formanden eller formanden for det pågældende udvalg, og der inden 14 dage herefter, foreligger en fangstrapport til formanden.
Dette gælder for alle slags ture såsom: chartrede både, private både, kyst-, sø- og å-ture.

Hvad er et klubvidne?
Det er når et medlem fra klubben er med på fisketuren, som fisker eller man bare har set dig fange fisken.

Disse retningslinier er samlet og godkendt af bestyrelsen
den 13/06-01 og annullerer de gamle regler.

Retningslinierne er revideret og godkendt af bestyrelsen d. 1. august 2002.